Garantie, tarieven & Service

Reparatie binnen de garantie
Voor de producten van Hotbath geldt een garantietermijn van 60 (zestig) maanden, met uitzondering van elektronische componenten van Producten, waarvoor de garantietermijn 24 (vierentwintig) maanden bedraagt. Bij een rechtsgeldige aanspraak op de garantie is het herstel van gebreken doorgaans kosteloos. Hotbath verleent garantie overeenkomstig de Garantievoorwaarden van Hotbath, die hier geraadpleegd kunnen worden.

Reparatie buiten de garantie
Voor reparatie van Producten buiten de garantie worden de voorrijkosten, de kosten voor arbeid en eventuele materiaalkosten aan Opdrachtgever doorberekend. Een reparatie valt buiten de garantie wanneer een gebrek buiten de relevante garantietermijn valt of wanneer geen rechtsgeldige aanspraak op de garantie kan worden gemaakt overeenkomstig artikel 4 van de Garantievoorwaarden.

De tarieven voor reparatie buiten de garantie kunt u vinden op:
www.hotbath.nl/service/serviceverzoek
Een servicebezoek door een monteur wordt enkel toegepast binnen Nederland met uitsluiting van de Waddeneilanden.

Wanneer Opdrachtgever minder dan 24 uur van tevoren afziet van de reparatie of niet akkoord gaat met de (herziene) kostenindicatie conform artikel 11 van de Servicevoorwaarden of indien Opdrachtgever een reparatieverzoek afkeurt conform artikel 8 van de Servicevoorwaarden, brengt Hotbath aan Opdrachtgever alleen de voorrijkosten in rekening.

GARANTIE­VOOR­WAARDEN

1. Definities
Fabricagedefecten: de door Hotbath en/of diens toeleveranciers vastgestelde defecten aan de producten.
Hotbath: Hot Bath B.V., ingeschreven onder nummer 27 28 30 30 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.
Producten: alle producten van Hotbath die in Nederland en België verkocht worden.
Website: www.hotbath.nl

2. Toepasselijkheid
Hotbath geeft garantie op de Producten overeenkomstig deze garantievoorwaarden. Op de dienstverlening verricht door Hotbath onder deze garantievoorwaarden zijn de Servicevoorwaarden van toepassing die hier geraadpleegd kunnen worden

3. Garantietermijn
De garantietermijn voor Producten van Hotbath bedraagt 60 (zestig) maanden na aankoop van het Product, mits specifiek anders vermeld. Op deze termijn geldt een uitzondering voor elektronische componenten van Producten, waarvoor de garantietermijn 24 (vierentwintig) maanden bedraagt.

4. Garantieregeling
Alle gebreken aan Producten die aantoonbaar op een Fabricagedefect terug te voeren zijn en zijn ontstaan binnen de in artikel 3 genoemde relevante garantietermijn, worden door Hotbath kosteloos hersteld met inachtneming van de onderstaande voorwaarden, mits de gebreken na constatering ervan onverwijld bij Hotbath worden gemeld (de “Garantie“).

I. Het herstel van gebreken geschiedt zodanig, dat defecte onderdelen ter beoordeling van Hotbath worden gerepareerd of door nieuwe onderdelen worden vervangen. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, zal Hotbath de daadwerkelijk betaalde vergoeding voor het Product restitueren. Bij de beoordeling of een Product gebrekkig is, wordt de technische norm die van kracht was op de fabricagedatum als basis gebruikt.

II. Indien een gebrek door Hotbath niet binnen een redelijke termijn kan worden opgelost of herstel onredelijk wordt vertraagd, zal Hotbath, op verzoek, gratis de benodigde vervangende onderdelen leveren. Indien het product niet (meer) leverbaar is, vervangen door artikel van zelfde waarde. Bij levering van een vervangend Product behoudt Hotbath zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor het tot dan toe genoten gebruik.

III. Wanneer een geldige aanspraak op de garantie wordt gemaakt, worden door Hotbath in het eerste jaar na aflevering van het Product geen kosten in rekening gebracht. In het tweede tot en met het vijfde jaar na aflevering van het Product worden door Hotbath alleen de voorrijkosten in rekening gebracht zoals vermeld op de Website.

IV. Niet onder onze garantie valt: 

 • Schade die met opzet is toegebracht;
 • Schade die is ontstaan als gevolg van slordigheid, gebrekkig en/of onzorgvuldig onderhoud, verkeerd gebruik van anti-kalk middelen en of anti-kalk installaties, en/of contact met stoffen waartegen de Producten niet bestand zijn;
 • Schade die is ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, installatie-, montage-, gebruiks-, en/of onderhoudsvoorschriften;
 • Schade of storing die is ontstaan als gevolg van de chemische en elektrochemische inwerking van water, de inwerking van kalk en/of vervuiling;
 • Schade die is ontstaan door externe invloeden die de installatie, configuratie negatief beïnvloeden (bv te hoge of negatieve waterdruk, waterslag) anders dan in de door Hotbath bijgevoegde installatievoorschriften vermeld staan;
 • Schade aan materialen die aan slijtage onderhevig zijn zoals filters, keerkleppen, rubberen afdichtingen, glijstukken en doucheslangen;
 • Geringe afwijkingen voor zover deze geen wezenlijk negatieve invloed hebben op de uitstraling en de functionaliteit van de Producten, waaronder bekrassing van het oppervlak.
 • Elke vorm van transportschade;
 • Producten welke door de eindgebruiker zijn aangeschaft als showroommodel.

V. Een aanspraak op de garantie vervalt:

 • Wanneer herstel of reparatie wordt uitgevoerd door personen die daartoe niet door Hotbath gemachtigd zijn;
 • Wanneer de Producten worden voorzien van onderdelen, uitbreidingen of toebehoren anders dan originele onderdelen.

VI. De gedemonteerde en defecte onderdelen/Producten moeten onder begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan Hotbath, naar het adres zoals vermeld op de website.

VII. Vervangen onderdelen worden eigendom van Hotbath.

5. Aanspraak op garantie
Voor het doen gelden van een aanspraak op de garantie moet de originele rekening of aankoopbon, met daarop duidelijk leesbaar de aankoopdatum, van het betreffende Product aan Hotbath worden overlegd. De in artikel 3 genoemde garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering binnen de relevante garantietermijn niet vernieuwd of verlengd.

6. Consument
Voor consumenten geldt dat deze garantievoorwaarden niet afdoen aan de wettelijke rechten op garantie, waaronder het recht op kosteloos herstel of vervanging.

Download hier onze garantievoorwaarden >

Servicevoorwaarden
Op de dienstverlening verricht door Hotbath zijn de Servicevoorwaarden van Hotbath van toepassing, die hier geraadpleegd kunnen worden.

SERVICEVOOR­WAARDEN

1. Definities
Garantievoorwaarden: de Garantievoorwaarden van Hotbath die hier geraadpleegd kunnen worden.
Hotbath: Hot Bath B.V., ingeschreven onder nummer 27 28 30 30 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.
Opdrachtgever: de eindgebruiker van een Product of de Hotbath dealer die een service- of reparatieverzoek aan Hotbath doet.
Product: alle producten van Hotbath die in Nederland en België verkocht worden.
Voorwaarden: deze Servicevoorwaarden.
Website: www.hotbath.nl

2. Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op onder de Garantievoorwaarden of buiten de garantie uitgevoerde reparaties.

3. Aanvraag
Opdrachtgever kan via het serviceformulier op de Website een serviceverzoek doen. Na toezending van het serviceformulier aan Hotbath volgt een automatisch gegenereerd e-mailbericht met een ontvangstbevestiging en servicenummer van het serviceverzoek.

4. Onderzoek
Hotbath zal het ingekomen serviceverzoek beoordelen en onderzoek verrichten om de oorzaak van de storing of het gebrek vast te stellen en om te bepalen of een eventueel gebrek al dan niet onder de garantie valt. Hotbath zal tevens beoordelen of het Product volgens de installatievoorschriften, zoals meegeleverd met het Product, is geïnstalleerd en volgens de gebruiksvoorschriften, zoals meegeleverd met het Product, is gebruikt.
Hotbath zal, op basis van de uitkomst van het onderzoek en ter beoordeling door Hotbath, aan uw serviceverzoek voldoen door middel van het geven van telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. Indien blijkt dat het Product niet volgens de installatievoorschriften is geïnstalleerd of niet volgens de gebruiksvoorschriften is gebruikt, verricht Hotbath de reparatiewerkzaamheden voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Tijdstip en duur servicebezoek door monteur
Indien een servicemonteur wordt ingezet, zal Hotbath ernaar streven om Opdrachtgever binnen twee werkdagen na het doen van een serviceverzoek mede te delen op welke datum en tijd het bezoek van de servicemonteur zal plaatsvinden.

6. Servicebezoek door monteur
Een servicebezoek door een monteur wordt enkel toegepast binnen Nederland met uitsluiting van de Waddeneilanden.
Indien Hotbath op basis van het serviceverzoek niet heeft kunnen vaststellen of het Product volgens de installatievoorschriften, zoals meegeleverd met het Product, is geïnstalleerd en volgens de gebruiksvoorschriften, zoals meegeleverd met het Product, is gebruikt, zal de monteur dit ter plekke beoordelen. Indien blijkt dat het Product niet volgens de installatievoorschriften is geïnstalleerd of niet volgens de gebruiksvoorschriften is gebruikt, verricht Hotbath de reparatiewerkzaamheden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Wanneer gedurende de reparatie blijkt dat deze door redelijkerwijs onvoorziene omstandigheden niet tegen de begrote kosten kan worden uitgevoerd of wanneer er aanvullende werkzaamheden nodig zijn, zal in overleg met Opdrachtgever een herziene kostenindicatie worden opgesteld.

7. Uitvoering
Het serviceverzoek zal op basis van de onderstaande voorwaarden worden uitgevoerd:
I. De inbouwkraandelen en kraantechniek dienen bereikbaar te zijn;
II. Er zal in geen enkel geval hak- of breekwerk worden verricht.

8. Afkeuring reparatieverzoek
Indien niet aan de in artikel 7 genoemde voorwaarden kan worden voldaan, keurt de monteur het reparatieverzoek af en worden geen reparatiewerkzaamheden verricht. Indien de monteur dit tijdens de beoordeling ter plekke concludeert, worden de voorrijkosten zoals vermeld op de Website in rekening gebracht.

9. Kosten
Bij een rechtsgeldige aanspraak op de garantie is het herstel van gebreken kosteloos. Voor reparatie van Producten buiten de garantie(termijn) gelden de tarieven zoals vermeld op de Website.

10. Betaling
Betaling geschiedt ter plaatse en uitsluitend door middel van een pintransactie.

11. Afzien van reparatie
Wanneer Opdrachtgever minder dan 24 uur van tevoren afziet van de reparatie of niet akkoord gaat met de (herziene) kostenindicatie worden door Hotbath aan Opdrachtgever de voorrijkosten zoals vermeld op de Website in rekening gebracht.

12. Schade en aansprakelijkheid
Wanneer schade is ontstaan aan personen of zaken die vermoedelijk is veroorzaakt door een Product, dan moet Hotbath hiervan onverwijld schriftelijk in kennis worden gesteld. Het betreffende Product moet ter beoordeling aan Hotbath worden opgestuurd. In het geval dat opsturen onmogelijk is doordat het product ingebouwd is, zal Hotbath de beoordeling op locatie uitvoeren. De kosten hiervan worden gedragen door Hotbath.

Download hier onze servicevoorwaarden >

Op de hoogte blijven?

Altijd als eerste op de hoogte zijn van onze acties en nieuwsberichten? Meld je hieronder aan voor onze nieuwsbrief!

Volg ons!

Op de hoogte blijven?

Volg ons!

© 2023 Hotbath – Privacy Statement – Algemene Voorwaarden

Download het media pakket!

U staat op het punt om het media pakket te downloaden. Bij het gebruik van het pakket vragen wij altijd een vermelding van Hotbath. Dit kan bijvoorbeeld door ons te benoemen in het bericht of ons te taggen in het dat u plaatst. Door dit pakket te downloaden gaat u hiermee akkoord. Wenst u de beelden zonder vermelding te gebruiken? Dan heeft u hiervoor schriftelijke toestemming nodig. 

Bedankt voor het downloaden!

Pin It on Pinterest

preloader